Regulamin serwisu

Niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki", "Warunki świadczenia usług") regulują twój związek ze stroną internetową Surfow.pl ("Usługa") obsługiwaną przez Surfow.pl ("nas", "my" lub "nasze").

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed skorzystaniem z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Konta

Tworząc konto u nas, musisz zawsze podawać nam dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz wszelkich działań lub działań pod hasłem, bez względu na to, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

Użytkownik zgadza się nie ujawniać swojego hasła żadnej stronie trzeciej. Musisz natychmiast nas powiadomić, gdy dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Dozwolone jest tylko jedno konto na osobę, gospodarstwo domowe lub adres IP.

Zakończenie

Możemy bezzwłocznie wypowiedzieć lub zawiesić Twoje konto bez wcześniejszego powiadomienia lub z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli złamiesz Warunki.

Po rozwiązaniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast przestanie obowiązywać. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz to zrobić z sekcji ustawień konta lub po prostu zaprzestając korzystania z Usługi.

Strony internetowe

Nasza usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i inne udostępnianie stron internetowych ("Strony internetowe"). Użytkownik odpowiada za strony internetowe publikowane w Serwisie, w tym za ich legalność, rzetelność i stosowność.

Zamieszczając Strony internetowe w Serwisie, dajesz nam prawo i licencję do użytkowania, publicznego prezentowania i rozpowszechniania takich Stron w Serwisie i za jego pośrednictwem. Użytkownik zachowuje wszelkie swoje prawa do dowolnych Stron internetowych, które przesyła lub wyświetla w ramach Usługi i odpowiada za ochronę tych praw. Użytkownik zgadza się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępniania stron internetowych innym użytkownikom Usługi, którzy mogą również korzystać z Witryn internetowych zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że: (i) Witryny internetowe należą do Ciebie (jesteś ich właścicielem) lub masz prawo do ich używania i przyznania nam praw i licencji zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, oraz (ii) zamieszczania na Stronie lub za pośrednictwem Serwisu nie naruszają praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw umów lub jakichkolwiek innych praw jakiejkolwiek osoby.

Nasza Usługa może zawierać linki lub wyświetlać witryny lub usługi stron trzecich lub usług, które nie są własnością Surfow.pl. ani nie są przez nią kontrolowane.

Surfow.pl nie sprawuje żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktykami witryn lub usług stron trzecich ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Surfow.pl nie ponosi odpowiedzialności ani nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub w jakikolwiek sposób. za pośrednictwem takich stron lub usług.

Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi ("Zakup"), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego zakupu, w tym, bez ograniczeń, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i Twój numer telefonu.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym zakupem; oraz (ii) informacje, które nam dostarczasz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazywania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym czasie z określonych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych przyczyn.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania Twojego zamówienia, jeśli podejrzewasz oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

Subskrypcje

Niektóre części Usługi są rozliczane na podstawie subskrypcji ("Subskrypcja (y)"). Rachunki będą naliczane z góry okresowo ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe są ustalane co miesiąc.

Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że anulujesz lub Surfow.pl ją anuluje. Możesz anulować przedłużenie subskrypcji, korzystając z sekcji rozliczeń konta lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta Surfow.pl.

Polityka zwrotów

100% gwarancja zwrotu pieniędzy przez 14 dni.

Zasady zwrotów obowiązują tylko wtedy, gdy skontaktujesz się z nami bezpośrednio przez Pomoc techniczną .

Surfow.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa lub jeśli usługa została już w większości wykorzystana.

Zarobki punktowe i pienieżne

Nie możesz zarabiać gotówki ani punktow za aktywność poleconego, z którym dzielisz ten sam adres IP, konto PayPal, kartę debetową lub kredytową.

Surfow.pl. zastrzega sobie prawo do odebrania otrzymanej gotówki i punktów w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Usłudze. Produkty lub usługi dostępne w ramach Usługi mogą być niewłaściwie wycenione, opisane nieprawidłowo lub niedostępne, a także mogą wystąpić opóźnienia w aktualizacji informacji w Usłudze oraz w naszych reklamach w innych witrynach.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności żadnych informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz poprawiania błędów, niedokładności lub pominięć w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem stron internetowych dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Surfow.pl i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nasze znaki handlowe nie mogą być używane w związku z żadnym produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Surfow.pl.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Surfow.pl, jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą odpowiedzialni za żadne pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi, utratę zysków, danych, wykorzystanie, wartość firmy. lub inne niematerialne straty wynikające z:

  • (i) Twojego dostępu do lub użytkowania lub niemożności uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi;
  • (ii) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze;
  • (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, użytkowanie lub modyfikacja przekazów lub treści, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy z jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, czy nawet nie. jeśli stwierdzono, że środek zaradczy, o którym mowa, nie spełnił swojego podstawowego celu.

Zrzeczenie się

Korzystanie z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa świadczona jest na zasadzie "TAK JAK JEST" i "JAK JEST DOSTĘPNA". Usługa jest świadczona bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszenia lub przebiegu świadczenia.

Surfow.pl nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących wyników z usługami stron trzecich. Na przykład Surfow.pl nie gwarantuje, że liczba trafień zostanie zarejestrowana na stronach internetowych stron trzecich (np. YouTube).

Surfow.pl, jej spółki zależne, stowarzyszone i jej licencjodawcy nie gwarantują, że

  • a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub miejscu;
  • b) wszelkie błędy lub usterki zostaną naprawione;
  • c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników;
  • d) wyniki korzystania z Usługi spełnią Twoje wymagania.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z Polskim prawem, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z naszym działem wsparcia .